หมายเลข IP ที่ถูก Block ห้ามใช้งานเนื่องจากพยามส่งข้อมูลจำนวนมาก หาเครื่องทั่วไป ชนิด scan IP ไปเรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการติดไวรัส
หรือการใช้ของผู้ใช้เอง
IP หรือ Mac Addressอาการ วิทยาเขต
00:02:44:93:4D:DCScan Microsoft Shareสนามจันทร์
00:04:E2:E9:37:A1Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
00:04:E2:EC:B6:82Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
00:0E:35:58:B7:2AScan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.19.201Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.19.213Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.19.216Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.19.239Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.20.1Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.170Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.173Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.175Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.180Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.188Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.20.189Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.21.171Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.21.223Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.21.225Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.27.65Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.27.66Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.27.106Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.27.233Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.29.97Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.42.55Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.43.233Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.45.87Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.45.95Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.44Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.52.60Scan port 80/135/443/445สนามจันทร์
172.27.52.90Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.111Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.144Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.158Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.162Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.178Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.52.190Scan Port 80/135/139/443สนามจันทร์
172.27.56.245Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.97.68Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.99.119Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.99.155Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.99.245Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.99.247Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.114.119Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.136.25Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
172.27.136.79Scan Microsoft Shareสนามจันทร์
00:00:E2:A1:5C:45 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:02:3F:BD:6F:1A Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:02:44:72:01:4A Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:04:E2:DE:36:3E Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:06:1B:CB:07:AE Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:08:48:38:EA:16 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:08:75:01:0B:46 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:0B:6A:CB:24:D3 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:11:2F:2C:E3:7E Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:90:F5:1F:D1:4A Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:C0:9F:2A:BC:73 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:C0:9F:4A:CA:B1 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:C0:9F:82:70:F2 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:C0:9F:9C:3A:18 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:D0:09:C5:FC:CB Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:E0:06:09:55:66 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:E0:06:09:55:77 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
00:E0:06:09:55:78 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
02:0E:35:EE:F2:D6 Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
02:90:F5:1F:D1:4A Scan Microsoft Shareเพชรบุรี
Last updated: 13:30 / 10 ต.ค. 2548