ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
::สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลาแม้ว่าไม่ได้จองไว้ ถ้าหากมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ให้บริการว่างและไม่ถูกจองไว้โดยสมาชิกผู้อื่น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและขอใช้บริการได้จากหน่วยบริการฯ
::อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาอาจจะมีผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการมากเกินกว่าจำนวนเครื่องที่จัดเตรียมไว้ก็ได้ จึงขอแนะนำให้ใช้ "ระบบการจองเวลาใช้การบริการ" ซึ่งระบบนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่า สมาชิกสามารถเข้ามาใช้บริการตามวันและเวลาที่จองไว้ได้
::ห้ามติดตั้ง ลบหรือแก้ไขระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอื่นใดนอกเหนือจากที่ติดตั้งไว้ให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
::ห้ามนำเครื่องดื่ม อาหาร หรือขนม เข้ามารับประทานในห้องบริการ
::ห้ามเล่นเกมส์
::ห้ามพูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น