ระเบียบการจองเวลาใช้งาน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
::ใน 1 สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) สามารถจองเวลาได้ 5 คาบ และห้ามจองติดกันเกินกว่า 2 คาบ
::สามารถจองล่วงหน้าได้ 1 สัปดาห์
::หากต้องการจองใช้งานเป็นกรณีพิเศษ จะต้องทำบันทึกขออนุญาตและมีคำรับรองจากอาจารย์ประจำวิชา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป
::สามารถยกเลิกการจองใช้งานล่วงหน้าได้
::สามารถเลิกใช้งานก่อนหมดเวลาที่จองได้
::หากมีการจองแล้วไม่มาใช้งานหรือมาช้าเกินกว่า 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจอง และจะถูกงดใช้ระบบการจองเป็นเวลา 1 สัปดาห์