ระเบียบการใช้งาน
1 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ หน่วยบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
2 ระเบียบการจองเวลาใช้งาน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์