ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม SUNet Web-based e-mail สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการปิดบริการ telnet เข้าสู่เครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้โปรแกรม pine ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้สมาชิกประเภท อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่เป็นสมาชิกใหม่หรือผู้ที่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม pine ในการอ่าน/ส่ง e-mail ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนมาใช้บริการ Web-based e-mail แทนนับตั้งแต่วันดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดการอบรมการใช้ Web-based e-mail ขึ้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละ 30 ท่านเท่านั้น)

กำหนดการอบรม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (พระราชวังสนามจันทร์)
รอบที่ 1วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 2วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 3วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 4วันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2544เวลา 08.30-10.15 น.
รอบที่ 5วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 6วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 7วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.

ศูนย์คอมพิวเตอร์ (วังท่าพระ)
รอบที่ 1วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 2วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 3วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 4วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2544เวลา 08.30-10.15 น.
รอบที่ 5วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 6วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.
รอบที่ 7วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2544เวลา 10.20-12.05 น.


SUNet News, 15/06/2544