ยกเลิกบริการ telnet เข้าสู่เครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้โปรแกรม pine ได้
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานของ SUNet เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานแก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น โดยจะยกเลิกบริการ telnet เข้าสู่เครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย (mail.su.ac.th) ทำให้สมาชิกจะไม่สามารถอ่าน/ส่ง e-mail โดยใช้โปรแกรม pine ได้ ซึ่งมีกำหนดการยกเลิกตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการให้บริการต่าง ๆ ของ SUNet ในรูปแบบ Web-based ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการเหล่านี้ผ่านทาง Web browser ณ จุดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย หรือที่บ้าน ก็ได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเป็นอย่างมากหากสมาชิกต้องมีการเดินทางอยู่สม่ำเสมอ โดยจะสามารถใช้บริการต่าง ๆ เช่น อ่าน/ส่ง e-mail จัดการแฟ้มข้อมูล จัดการโฮมเพจส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ แสดงข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล (อาทิ ผลการลงทะเบียนและผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา ข้อมูลของนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น) รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต

อนึ่ง เพื่อให้สมาชิกที่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรม pine ในการอ่าน/ส่ง e-mail ซึ่งจะต้องปรับมาใช้ Web-based e-mail ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงจัดโครงการอบรมการใช้ Web-based e-mail ขึ้น (อ่านรายละเอียด)

SUNet News, 15/06/2544