ข่าว SUNet

03/07/2544 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ต้องใส่รหัสพื้นที่นำหน้าเลขหมายโทรศัพท์สำหรับหมุนโมเดมทุกครั้ง
15/06/2544 ศูนย์คอมพิวเตอร์จะทำการยกเลิกบริการ telnet เข้าสู่เครื่องเมล์เซิร์ฟเวอร์ ทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้โปรแกรม pine ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2544 เป็นต้นไป
15/06/2544 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม SUNet Web-based e-mail สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย