คู่มือการใช้งานเว็บเมล์

1. การเข้าสู่ระบบ
ขั้นตอน
1.1 เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
1.2 พิมพ์ที่ช่อง URL ดังนี้ http://netserv.su.ac.th
1.3 พิมพ์ชื่อบัญชีและรหัสลับในกรอบ Login จากนั้นจึงกดปุ่ม "ตกลง"
1.4 หลังจาก Login สำเร็จแล้ว ลักษณะการใช้งานเว็บเมล์จะคล้ายกับบริการฟรีอีเมล์บนอินเตอร์เน็ตทั่ว ๆ ไป


2. การอ่านจดหมาย
เมื่อท่านเลือกใช้บริการเว็บเมล์จะปรากฏหน้าจอแสดง INBOX ซึ่งเปรียบเสมือนตู้จดหมายที่รับจดหมายที่ส่งมาจากผู้อื่น
2.1 จดหมายใน INBOX จะปรากฏทางด้านขวามือ ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้คือ
Date คือวันที่ผู้ส่ง ส่งจดหมายมาให้ท่าน
From คือชื่อผู้ส่งจดหมาย
Subject คือหัวเรื่องของจดหมาย
Size คือขนาดของจดหมาย
2.2 หากท่านต้องการอ่านเนื้อความในจดหมายฉบับใด ให้คลิกที่ชื่อผู้ส่งหรือหัวเรื่องของจดหมายที่ท่านต้องการ

3. การเขียนจดหมาย
ขั้นตอน
3.1 คลิกที่ compose ซึ่งอยู่ในกลุ่ม menu ทางด้านซ้ายของหน้าจอเว็บเมล์
3.2
พิมพ์อีเมล์แอดเดรสของผู้รับลงในช่อง To หากท่านต้องการส่งถึงผู้รับหลายคนให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างอีเมล์แอดเดรส
3.3
พิมพ์อีเมล์แอดเดรสของผู้ที่ต้องการส่งสำเนาจดหมายลงในช่อง Cc หากท่านต้องการส่งถึงผู้รับหลายคนให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างอีเมล์แอดเดรส
3.4
พิมพ์อีเมล์แอดเดรสของผู้ที่ต้องการส่งจดหมายเป็นสำเนาลับลงในช่อง Bcc (สำเนาลับ คือ จดหมายที่ส่งไปยังผู้รับคนหนึ่ง โดยที่อีเมล์แอดเดรสของผู้รับนั้นไม่ปรากฏอยู่ในจดหมายของผู้รับอื่นที่ได้รับจดหมายฉบับเดียวกัน) หากท่านต้องการส่งถึงผู้รับหลายคนให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่างอีเมล์แอดเดรส
3.5 พิมพ์หัวเรื่องจดหมายลงในช่อง Subject
3.6
กรณีที่ท่านต้องการแนบแฟ้มข้อมูลไปกับจดหมายให้คลิกที่ Browseจากนั้นเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ แล้วจึงกดที่ปุ่ม Attach เพื่อทำการแนบไฟล์ข้อมูล หากท่านต้องการที่จะลบแฟ้มข้อมูลที่ได้แนบไปแล้วนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าแฟ้มข้อมูลที่ต้องการแล้วจึงคลิกที่ Remove
3.7
พิมพ์เนื้อความจดหมายลงในช่อง Message
3.8
กดปุ่ม Send Message เพื่อส่งจดหมาย

4. การตอบจดหมาย
ขั้นตอน
4.1
คลิกที่ "Reply" ในหน้าอ่านจดหมายที่ท่านต้องการตอบจดหมายไปยังผู้ที่ส่งมา
4.2
ในกรณีที่ท่านต้องการตอบจดหมายกลับไปยังผู้ส่งจดหมายและผู้ที่อยู่ในรายชื่อ Cc ของจดหมายฉบับนั้นให้คลิกที่ "Reply to all"
4.3
พิมพ์จดหมายเช่นเดียวกับการเขียนจดหมาย
4.4
คลิกที่ "Send Message" เพื่อส่งจดหมาย


5. การส่งต่อจดหมาย (Forward)
ขั้นตอน
5.1
คลิกที่ "Forward" ในหน้าอ่านจดหมายที่ท่านต้องการส่งต่อจดหมาย
5.2
พิมพ์ชื่อผู้รับ เพิ่มเติมข้อความ หรือลบข้อความตามต้องการเช่นเดียวกับการเขียนจดหมาย
5.3
คลิกที่ "Send Message" เพื่อส่งจดหมาย


6. บัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ (Address Book)
6.1 การสร้างบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ
ขั้นตอน
6.1.1
คลิกที่ "Address Book" ซึ่งอยู่ในแถบเมนูทางด้านขวามือ
6.1.2
กดปุ่ม "New"
6.1.3
พิมพ์ชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อในช่องที่มีเครื่องหมาย "*" ให้ครบถ้วน ส่วนช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย "*" ท่านสามารถใส่หรือไม่ใส่ได้ตามต้องการ
6.1.4
กดปุ่ม "OK"

6.2 การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ
ขั้นตอน
6.2.1
ทำเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ที่ท่านต้องการแก้ไข
6.2.2
กดปุ่ม "Update"
6.2.3
พิมพ์ลงในช่องที่ท่านต้องการแก้ไข
6.2.4
กดปุ่ม "OK"

6.3 การลบบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ
ขั้นตอน
6.3.1
ทำเครื่องหมายถูกหน้าชื่อผู้ที่ท่านต้องการลบ
6.3.2
กดปุ่ม "Delete"

6.4 การนำบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อมาใช้งาน
ขั้นตอน
6.4.1
กดปุ่ม "Add contact" ในหน้าเขียนจดหมาย
6.4.2
ทำเครื่องหมายถูกในช่อง To Cc หรือ Bcc หน้ารายชื่อที่ท่านต้องการติดต่อ
6.4.3
กดปุ่ม "OK"