คู่มือการใช้งานระบบ Web Login
สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย (SU-Wi-Fi)
 
     
     
            Step1  เมื่อสมาชิก SUNet เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-Wi-Fi) ได้แล้ว  >  
       เปิดโปรแกรม Internet Exploer  >  จะปรากฎหน้าต่าง Welcome to SUNet Internet Access Services   
                                1. กรอก User name และ Password ของระบบ SUNet ให้ถูกต้อง  
                                2. คลิกปุ่ม Login  
                                3. แสดงจำนวนผู้ใช้งานระบบ SU-Wi-Fi ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยศิลปากร  ณ. เวลาปัจจุบัน  
     
 
 
     
     
     
     
            Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Security Alert  >  คลิกปุ่ม Yes  
     
 
 
     
     
     
     
            Step3  จะปรากฎหน้าต่าง Certificate Error : Navigation Blocked - Windows Internet Explorer  >  
       คลิกที่ Continue to this website (not recommended).  
 

 
     
     
     
     
           Step4 จะแสดงPopup ของหน้าต่าง https://checkin.su.ac.thv / -Certificate Error:Navigation Blocked  
       >  คลิกที่ Continue to this website (not recommended)  
     
 
 
     
     
     
     
            Step5 จะปรากฎหน้าต่าง SUNet : Internet Access OK >  พร้อมแสดงเวลานับถอยหลัง สามารถใช้งานได้  
       4 ชั่วโมง / ต่อการ Login 1 ครั้ง  
 
 
1. แสดงเวลาที่ใช้งานถึงเวลา 14:37
 
 
 
 
2. แสดงเวลานับถอยหลัง 4 ชั่วโมง
 
 
     
     
 
 
     
     
     
     
             Step6  สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ดังรู  
     
 
 
     
     
     
     
            Step7  หากเวลาถอยหลังไกล้หมดเวลาให้กดปุ่ม Refresh  เพื่อเริ่มเวลาถอยหลัง 4 ชั่วโมงใหม่  
     
 
 
     
     
     
     
            Step8  จะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 4 ชั่วโมงอีกครั้ง / ต่อการ Refresh 1 ครั้ง  
             
 
 
     
     
     
     
            Step9  หากเลิกใช้งานให้คลิกปุ่ม Logout !  ทุกครั้ง  
     
 
 
     
     
     
     
            Step10  จะปรากฎหน้าต่าง Logout - Microsoft Internet Explorer ดังรูป  >  ทำให้ใช้บริการต่าง ๆ  
  ระบบเครือข่ายไม่ได้ทันที  
     
 
 
     
     
  หมายเหตุ  
            1. ระบบ Web Login เริ่มทดสอบใช้กับระบบเครือข่ายไร้สาย (SU-Wi-Fi)  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต  
  พระราชวังสนามจันทร์เท่านั้น  ส่วนวิทยาเขตอื่นสามารถใช้ระบบเดิมได้ปกติ  
           2. ก่อนใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (SU-Wi-Fi)ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ต้องใส่ User name และ Password  
  ของระบบ SUNet ให้ถูกต้องในหน้า Web Login เสียก่อน  และต้องเปิดหน้าต่าง Popup ของระบบ Web Login คงไว้อยู่  
  ตลอดเวลาการใช้งาน  จึงสามารถใช้บริการระบบเครือข่ายได้ เช่น  WWW , MSN , Update Antivirus  เป็นต้น  
           3. หากปิดหน้าต่าง Popup ของระบบ Web login ขณะใช้งาน จะทำให้ Logout ออกจากระบบทันที จะทำให้ใช้  
  ระบบเครือข่ายไม่ได้  
           4. หลังเลิกใช้งานระบบเครือข่ายควร Logout  ออกจากระบบทุกครั้ง  
 
Top
     
     
     
   
 
วิธีการ Set Proxy ของโปรแกรม Browser
 
     
              สมาชิก SUNet ที่ต้องการจะใช้งานโปรแกรม Browser  ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (SU-Wi-Fi) 
 
  ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องทำการ Set Proxy ของโปรแกรม Browser ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้ถูกต้องตามที่  
  มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดเท่านั้น  มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้โปรแกรม Browser ไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการไม่ได้  ซึ่งสามารถ  
  Set Proxy ตามคู่มือดังต่อไปนี้  
     
                           1. วิธีการ Set Proxy ของโปรแกรม Microsolf Internet Explorer
 
                           2. วิธีการ Set Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox  
     
   
  1. วิธีการ Set Proxy ของโปรแกรม Microsolf Internet Explorer (IE)   
            Step1  เปิดโปรแกรม Microsolf Internet Explorer  ->  เข้าไปที่เมนู  Tools  ->  คลิกเลือก Internet Options...  
     
 
 
     
     
     
     
            Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Internet Option  ->  คลิกเลือกเมนู Connection  ->   คลิกปุ่ม Lan Settings...  
     
 
 
     
     
     
     
            Step3  จะปรากฎหน้าต่าง Local Area Network (LAN) Setting  ->  คลิกเลือกที่  Use automatic  
  configuration script  -> ที่ช่อง Address : ใส่ค่า  http://www..su.ac.th/proxy.pac  ->  คลิกปุ่ม OK  2 ครั้ง   ->  
  Restart โปรแกรม Internet Explorer  ->  สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้  
 
 
 
 
     
     
     
     
   
  2. วิธีการ Set Proxy ของโปรแกรม Mozilla Firefox  
            Step1  เปิดโปรแกรม Mozilla FireFox  ->  เข้าไปที่เมนู  Tools  ->  คลิกเลือก Options…  
     
 
 
     
     
     
            Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Option  ->  คลิกเลือกเมนู Advanced  ->   คลิกเมนู Network  ->  คลิกปุ่ม  
  Setting...  
     
 
 
     
 

         

 
            Step3  จะปรากฎหน้าต่าง Connection Settings -> คลิกเลือกที่ Automatic proxy configuration URL  
  ->  ใส่ค่า http://www.su.ac.th/proxy.pac  ->  คลิกปุ่ม OK  2 ครั้ง  ->  Restart โปรแกรม Mozilla Firefox  
  ->  สามารถเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้  
 
 
     
     
     
  หมายเหตุ  
           1.  การ Set proxy ต้องกำหนดเป็นแบบ Automatic proxy แล้วใส่ค่า http://www..su.ac.th/proxy.pac เท่านั้น  
           2.  กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย  สามารถติดต่อฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ที่  
                         2.1  โทรศัพท์สายใน 21281-5 ต่อ 620-4  
                         2.2  โทรศัพท์สายนอก 034-255813 ต่อ 620-4  
                         2.3  E-mail : cc-network@su.ac.th  
     
     
     
Set proxy
Top