คู่มือการรับชมถ่ายทอดสด
 
ผ่านระบบเครือข่าย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
     
            สมาชิก SUNet ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระบบ LAN , SU-Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 4 วิทยาเขต  
  ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบ Intranet หรือที่เรียกว่าระบบเครือข่ายภายในองค์กร  หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากภายนอก  
  สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดังนี้  
                   1. รับชมถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                   2. รับชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
                         -> รับชมทาง Intranet คุณภาพความละเอียดของสูง เหมาะสำหรับกรณีใช้ระบบเครือข่ายภายใน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร หรืออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ได้รับสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดเพราะส่งสัญญาณ  
  ด้วยความเร็วสูง    
                         -> รับชมทาง Internet คุณภาพความละเอียดทั่วไป  เหมาะสำหรับกรณีกรณีใช้ระบบเครือข่าย  
  ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ท่านใช้บริการ  
  ซึ่งจะแสดงขนาดของจอภาพเล็กลง  
     
           วิธีการรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถรับชมได้ 2 วิธี  ดังนี้  
                   1. รับชมผ่าน Link หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                   2. รับชมผ่านโปรแกรม Multimedia player ที่ต้องการ  
   
  1. รับชมผ่าน Link หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
             Step1  เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร  www.su.ac.th  >  คลิกเลือก รับชมทาง Intranet    
   หรือ รับชมทาง Internet   ตามความต้องการ  
   
 
 
     
   
   
            Step2  จะเปิดโปรแกรม Window media player ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ  >  แสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการ  
  โหลดข้อมูลจนกว่าครบ 100%  >  รอสักครู่ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทันที  
   
 
 
 
Top
   
  หมายเหตุ  
           อาจจะไม่ใช้โปรแกรม Window media player เสมอไป  ขึ้นอยู่กับโปรแกรม Multimedia player ที่ท่าน  
  ได้กำหนดไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  หากไม่ได้กำหนดโปรแกรม Multimedia player อื่นๆ ไว้  ระบบจะเรียก  
  โปรแกรม Window media player เป็นอันดับแรกเพื่อชมถ่ายทอดสด (เฉพาะเครื่องที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Window)  
     
 
  2. สามารถรับชมผ่านโปรแกรม Multimedia player ที่ต้องการ ดังนี้  
             2.1  วิธีการตรวจสอบ URL ของ Link ถ่ายทอดสด  
             2.2  Window media player  
             2.3  KM Player  
             2.4  VLC player  
             2.5  Gom player  
   
       2.1 วิธีการตรวจสอบ URL ของ Link ถ่ายทอดสด  
            การรับชมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Multimedia player ท่านต้องการได้นั้น  สิ่งแรกที่ท่านต้องทราบคือ URL  
  ของ Link ถ่ายทอดสด  ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบ URL ดังนี้  
   
             Step1  เข้าเว็บไซต์ www.su.ac.th  > คลิกเลือกขวาที่ Link ถ่ายทอดสดที่ต้องการ  > เลือก Properties  
   
 
 
   
   
   
             Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Properties  >  จะปรากฎหน้าต่าง Properties  >  ทำการ Copy URL ของ  
  Link ถ่ายทอดสดที่ต้องการเพื่อนำไปใส่ใน Open URL ของโปรแกรม Multimedia player ที่ต้องการ  
   
 
 
   
  หมายเหตุ  
     - URL ของ link ถ่ายทอดสดอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นผู้ใช้ต้องตรวจสอบ URL ของ Link ถ่ายทอดสดให้ถูกต้อง  
     - URL ของ link ถ่ายทอดสด รับชมทาง Intranet => http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-1.asx  
  (สำหรับระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย) แนะนำควรเชื่อมต่อด้วยระบบ LAN เพราะจะได้ความเร็วที่คงที่  
     - URL ของ link ถ่ายทอดสด รับชมทาง Internet => http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-2.asx  
  (สำหรับระบบเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย)  
 
Back
   
   
         2.2 Window media player  
             Step1  เปิดโปรแกรม Window media player  >  คลิก File   คลิกเลือก Open URL  
   
 
 
   
   
   
             Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Open URL  ที่ช่อง Open กรอก URL ของ Link ถ่ายทอดสดที่ต้องการ  
  ดังตัวอย่าง http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-1.asx >  คลิกเลือก OK  
   
 
 
   
   
   
            Step3  โปรแกรม Window media player จะแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการโหลดข้อมูลจนกว่าครบ  
  100%  >  รอสักครู่ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทันที  
   
 
 
 
Back
 
   
   
         2.3 KM Player  
             Step1  เปิดโปรแกรม KM player  >  คลิกขวาที่หน้าจอโปรแกรม KM player  >  เปิด  >  เปิด URL  
   
 
 
   
   
     
             Step2  จะปรากฎหน้าต่างเปิด URL  >  ที่ช่อง URL  >  กรอกURL ของ Link ถ่ายทอดสดที่ต้องการ  
  ดังตัวอย่าง  เช่น  http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-1.asx   คลิกปุ่มเปิด  
     
 
 
   
   
   
            Step3  จะแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการโหลดข้อมูลจนกว่าครบ 100%  >  รอสักครู่ก็สามารถรับชม  
     ถ่ายทอดสดได้ทันที  
     
 
 
 
Back
 
   
   
         2.4 VLC player  
             Step1  เปิดโปรแกรม VLC player > คลิกขวาที่หน้าจอโปรแกรม KM player  >  เปิด  >  เปิด URL  
   
 
 
   
   
   
             Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Open Media > คลิกเลือก Network  > ที่ช่อง Please enter a network  
  URL  >  กรอก URL http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-1.asx คลิกปุ่ม Play  
   
 
 
   
   
   
             Step3  เมื่อคลิกปุ่ม Play  >  รอสักครู่ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทันที  
   
 
 
 
Back
 
   
   
   
         2.5 GOM player  
             Step1  เปิดโปรแกรม GOM player > คลิกขวาที่หน้าจอโปรแกรม >คลิกเลือก Open > คลิกเลือก URL  
   
 
 
   
   
   
             Step2  ที่ช่อง Open ใส่ค่า URL http://www.su.ac.th/html_broadcast/Parinya56-1.asx  >  
  คลิกปุ่ม OK  
   
 
 
   
   
   
             Step3  รอสักครู่ก็สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทันที  
   
 
 
 
 
   
   
  หมายเหตุ  
       1. ขณะชมถ่ายทอดสด หากเกิดปัญหาของสัญญาณภาพและเสียงขัดข้อง  เช่น  ภาพหรือเสียงขาดหายเป็นบางช่วง  
  ให้ท่านกดปุ่ม Stop  แล้วกดปุ่ม Play ใหม่อีกครั้งที่โปรแกรม Multimedia player ที่ท่านใช้งาน  
       2.  หากท่านคลิกเลือก รับชมทาง Intranet แล้วรับชมถ่ายทอดสดไม่ได้ ให้ทดลองคลิก รับชมทาง Internet  
  เพราะอาจมีปัญหาเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งาน  เช่น  มีแต่เสียงแต่ไม่มีภาพแสดง  เป็นต้น  
       3. สมาชิก SUNet สามารถติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการ  หรือมีปัญหา ข้อแนะนำการใช้งานระบบ -  
  เครือข่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โปรดแจ้งที่ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ หรือวิทยาเขตที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
 
  - โทรศัพ์สายนอก :  034-255813  ต่อ 620-5
  - โทรศัพท์สายใน :  21281-5  ต่อ 620-5
  - ทาง Facebook :  @SU Computer Centre
  - ทาง Twitter :  @sucomcentre
  - ทางเว็บไซต์ http://www.cc.su.ac.th
  -  อีเมล์ cc-network@su.ac.th
   
   
จัดทำโดย  
ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ ใจดี
ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
update 25/06/56