ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ Wireless Lan ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-Wi-Fi)
     
  1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ Wireless Lan ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-Wi-Fi)
  2. วิธีการดูสถานะการ Connect ของ Wireless Lan  
  3. วิธีการยกเลิกการ Connect Wireless Lan  
     
1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อระบบ Wireless Lan ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-Wi-Fi)
 
     
       ขั้นตอนที่1  คลิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
Wireless
 Lan  แล้วเลือก status ดังรูป

   

 

   
 
      ขั้นตอนที่2  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection Statusังรูป แล้วคลิก Mouse ที่เมนู General ลิกเลือก Properties
 

 

   

   

       ขั้นตอนที่3  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection Properties  คลิก Mouse ที่ Internet Protocol (TCP/IP)         


3.1  คลิกเลือก Internet Protocol (TCP/IP)           

3.2  คลิกเลือก Properties    

   

 

   

   
      ขั้นตอนที่4  จะปรากฎหน้าต่าง Internet Protocol (TCP/IP) Properties และใช้ Mouse คลิกที่

4.1  Obtain IP address automatically  

4.2  Obtain DNS server address automatically    

4.3  คลิก OK  
 

 

   

   
      ขั้นตอนที่5  ไปที่หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties  คลิก Mouse ที่เมนู Wireless Networks ในส่วนของ
Preferred networks จะเห็นเครือข่ายของ SU-Wi-Fi (Automatic) โดยอัตโนมัติและคลิกเลือก Advanced
     
   

   
     
      ขั้นตอนที่6  จะปรากฎหน้าต่าง Advanced ให้คลิก Mouse ที่
  6.1  Any available network (access point preferred)  
  6.2  Automatically connect to non-preferred networks เพื่อกำหนดให้ Connect โดยอัตโนมัติ  
  6.3  คลิก Close   
   

   
     
      ขั้นตอนที่7  คลิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
 Wireless Lan เลือก View Available Wireless Networks ดังรูป
 

 

   

   
      ขั้นตอนที่8  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Nerwork Connection และจะแสดงชื่อเครือข่าย SU-Wi-Fi ที่เครื่องคอมพิวเตอร์รับสัญญาณได้
ใช้ Mouse คลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการติดต่อกับเครือข่าย SU-Wi-Fi
 

 

   
 
      ขั้นตอนที่9  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection จะแสดงการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครือข่าย Su-Wi-Fi ดังรูป

   

 

   

   
      ขั้นตอนที่10  เมื่อทำการ Connect ได้แล้ว  สังเกตได้ว่าที่ปุ่ม Connect จะกลายเป็น Disconnect แสดงว่าสามารถ Connect ได้แล้ว
ท่านสามารถใช้บริการเคร
ือข่าย SU-Wi-Fi ได้

   

 

 
Top
 

 
2. วิธีการดูสถานะการ Connect ของ Wireless มีวีธดังนี้

 
              วิธีที่1  โดยชี้ Mouse ค้างไว้ที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์รูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ Wireless Lan ก็จะแสดงรายละเอียด  ดังรูป
     

 

   
     
             วิธีที่2   คลิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
Wireless Lan แล้วเลือก status ดังรูป
     

 

   
     
                        จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection Status ใช้ Mouse  คลิกที่เมนู General  จะแสดงข้อมูลในการเชื่อมต่อกับ
Wireless Lan คลิกเลือก Properties ดังน
ี้
     
   
     

- Status : แสดงสถานะว่าอยู่ในสถานะ Connected Wireless Lan
- Network : แสดงชื่อของเครือข่าย Wireless Lan ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ชื่อ SU-Wi-Fi
- Duration   : แสดงเวลาที่ใช้ในการ Connect Wireless Lan
- Speed  : ความเร็วที่ใช้ในการในการ Connect Wireless Lan
  :          - ถ้าเป็นอุปกรณ์ Wireless ที่เป็นมาตราฐาน 802.11b จะได้ความเร็วสูงสุด 11 Mbps
  :          - ถ้าเป็นอุปกรณ์ Wireless ที่เป็นมาตราฐาน 802.11g จะได้ความเร็วสูงสุด 54 Mbps
- Signal Strength   : ระดับความแรงของสัญญาณที่อุปกรณ์ Wireless สามารถ Connect ได้

   

 
                       หลังจากนั้น คลิกที่เมนู Support จะแสดงรายละเอียดดังนี้  แล้วใช้ Mouse คลิกที่ Details...

 

 

   

 
                           จะปรากฎหน้าหน้าต่าง Network Connection Details จะแสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

           

 


     
- Physical Address : ค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wireless
- IP Address    : หมายเลข IP ของเครื่องผู้ใช้
- Sub Netmask   : หมายเลข IP ของ Sub Netmask
- Default Gataway     : หมายเลข IP ของ Gateway
- DHCP Server    : หมายเลข IP ของเครื่อง DHCP Server
- Lease Obtained   : เวลาล่าสุดที่เครื่อง Client ที่ได้มาขอรับ IP Address จาก DHCP Server
- Lease Expires : เวลาที่เครื่อง Client หมดเวลา  ซึ่งต้องมาขอ IP Address จาก DHCP Server ใหม่
- DNS Server    : หมายเลข IP ของ DNS Server

 
Top

   
3. วิธีการยกเลิกการ Connect Wireless

 
      วิธีที่1   ิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
Wireless
  แล้วเลือก Disable ดังรูป

   
   

   
     
      วิธีที่2  ลิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
Wireless
  แล้วเลือก status ดังรูป
     
   

   
     
                -  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection Status ใช้ Mouse  คลิกที่เมนู General  แล้วคลิก Disable
     

 

   
     
      วิธีที่3   คลิก Mouse ขวาที่ Icon รูปคอมพิวเตอร์จาก Task Bar ด้านล่างขวามือของจอภาพ และเลือกรูปคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
Wireless
แล้วเลือก Open Network Connections ดังรูป

   
   

   
     
                    - จะปรากฎหน้าต่าง Network Connections ให้คลิก Mouse ขวาที่ Wireless Network Connection แล้วคลิกเลือก Disable
     
   

   
     
                     - ระบบ Wireless ก็จะหยุดทำงานเพราะอยู่ในสถานะ Disable ดังรูป
     
   
    
Top
     
หมายเหต
  1. ผู้ใช้ต้องนำ Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Wireless ของตนมาลงทะเบียนกับศูนย์คอมพิวเตอร์  เช่น
                   - Mac Address ของ Pci Wireless Card 
                   - Mac Address ของ USB Wireless 
                   - Mac Address ของ Notebook  (กรณีที่บางรุ่นมี Wirelessในตัวเครื่อง)
     วิธีการเช็ค Mac Address ของอุปกรณ์ Wireless สามารถดูข้อมูลได้ที่  http://netserv.su.ac.th แล้วคลิกที่
คู่มือการใช้งาน
คลิกเลือก วิธีการตรวจสอบหมายเลข MAC Address
  2. กรณีที่เป็นเครื่อง Computer Notebok บางยี่ห้อ บางรุ่น จะต้องกดปุ่ม Wireless ที่ตัวเครื่องด้วยจึงจะสามารถทำการ Connect ได้  
เช่น ยี่ห้อ Acer บางรุ่น
  3. ระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่าย Su-Wi-Fi จะสามารถ Connect ได้ตลอดเวลา (ในระยะเริ่มทดลอง)
  4. ความเร็วที่ใช้ในการ Connect ระบบเครือข่าย Su-Wi-Fi อาจจะไม่ได้ที่ความเร็วสูงสุด  อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ  เช่น
                    - อุปกรณ์ Wireless แต่ละยี่ห้อ  มีคุณสมบัติและความเสถียรภาพของสัญญาณไม่เท่ากัน
                  - สภาพอากาศและอุณหภูมิ เช่น อากาศร้อน  อากาศเย็นหรือฝนตก  มีผลต่อความเร็ว
                  - ระยะทางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับอุปกรณ์ Access Point  
                  - สิ่งที่กีดขวางสัญญาณ เช่น ผนังห้อง  กำแพง  สัญญาณรบกวน  มุมอับของห้อง  เป็นต้น
  5. สามารถดูข้อมูลรายละเอียดในการใช้งานอื่น ๆ ได้ที่ http://netserv.su.ac.th แล้วคลิกที่  คู่มือการใช้งาน
   
Top