การติดตั้งโปรแกรม Outlook Express
 
 
                                  1. การ Set User Name
                                  2. การ Set ชื่อเครื่อง Server Incoming / Outgoing
                                  3. การ Set เพื่อให้ใช้โปรแกรม Outlook ผ่านอินเตอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย  (ADSL)
   
   
  1. เริ่มเข้าสู่โปรแกรม Outlook Express ไปที่ Staart  ->  All Program  ->  Outlook Express
   
 
   
 
   
   
  2. จะเข้าสู่โปรแกรม Outlook Express ดังรูป  ->  คลิกเครื่องหมายถูกออก  ->  คลิกปุ่ม Yes
       
   
 
       
       
  3. คลิกเลือกที่เมนู Tools  ->  Accounts  
       
   
 
       
       
  4. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Accounting  ->  คลิกเลือกเมนู Mail  ->  Add  ->  Mails
       
   
 
       
       
  5. จะปรากฎหน้าต่าง Internet Connection Wizard  ->  กรอกชื่อ Display name เมื่อเวลาคุณส่งอีเมล์ไปถีงใคร ชื่อที่พิมพ์ในช่องนี้จะไปปรากฎให้ผู้ที่รับ
     อีเมล์ได้เห็นชื่อนี้เขาก็จะทราบว่าใครเป็นผู้ส่งอีเมล์มา  ->
  คลิก Next
 
 
       
   
 
       
       
  6. ป้อนชื่ออีเมล์ของคุณในช่อง E-mail Address ตัวอย่างเช่น u9999999@su.ac.th  ->  คลิกปุ่ม Next  
       
   
 
       
       
  7. จะปรากฎหน้าต่าง E-mail Server Names ให้ใส่ค่าดังต่อไปนี้
          - ที่ช่อง My incomiong mail server is a   :      ->  คลิกเลือก IMAP
          - ที่ช่อง Incoming mail server                  :     ใส่ mail.su.ac.th
          - ที่ช่อง Outgoing mail server                  :     ใส่ send mail.su.ac.th  ->  คลิกปุ่ม Next
 
       
   
 
       
       
  8. จะปรากฎหน้า Internet Mail Logon ที่ช่อง Account name ให้ใส่ u9999999  ->  คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Remember password ออก
     เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน  ->  คลิกปุ่ม Next
       
   
 
       
       
  9. จะปรากฎหน้าต่าง Congratulation  ->  คลิกปุ่ม Finish
       
   
 
       
       
  10. จะปรากฎ mail.su.ac.th ดังรูป  
       
   
 
       
       
  11. คลิกขวาที่ mail.su.ac.th  ->  Properties
       
   
 
       
       
  12. จะปรากฎหน้าต่าง mail.su.ac.th Properties -> Servers -> Account name ใส่ u9999999  ->  Outgoing Mail Server  ->  คลิกเลือก My server
       requires authentication  ->  Setting
       
   
 
       
       
  13. จะปรากฎหน้าต่าง Outgoing Mail Server -> คลิกเลือก Use sane setting as my incoming mail server -> คลิกปุ่ม OK
       
   
 
       
       
  14. ที่หน้าต่าง mail.su.ac.th Properties -> คลิกเลือกเมนู Advanced -> Server Port Numbers -> Outgoing mail (SMTP) -> คลิกเลือกที่
       This server    requires a secure connection (SSL) -> Incoming mail (IMAP) -> คลิกเลือกที่ This server requires a secure
       connection  (SSL)  -> คลิกปุ่ม Apply
       
   
 
       
       
  15. ที่หน้าต่าง mail.su.ac.th Properties -> คลิกเลือกที่เมนู IMAP -> Folder -> คลิกเลือกที่ Check for new messages in all folders -> Special
       Folders -> คลิกเลือกที่ Store special folders on IMAP server  -> ที่ช่อง Sent Items path   -> ต้องเปลี่ยนจาก SentItem  ->  เปลี่ยนเป็น Sent  
       -> คลิกปุ่ม Apply
       
   
 
       
       
  16. จะปรากฏหน้าต่าง Logon – mail.su.ac.th -> Logon ใส่ Username และ Password ให้ถูกต้อง -> คลิก OK
       
   
 
       
       
  17. จะปรากฏหน้าต่าง Downloading Folders from mail.su.ac.th โปรแกรมจะทำการดาวโหลดเมล์จากเครื่อง Server ที่เราได้กำหนดไว้
       
   
 
       
       
  18. จะปรากฏหน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> All -> Folder -> Inbox -> Drafts -> Show
       
   
 
       
       
  19. ที่หน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> สังเกตุได้ว่าที่ Drafts จากสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีน้ำตาล
       
   
 
       
       
  20. จะปรากฏหน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> All -> Folder -> Inbox -> Sent-> Show
       
   
 
       
       
  21. ที่หน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> สังเกตุได้ว่าที่ Sent จากสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีน้ำตาล
       
   
 
       
       
  22. จะปรากฏหน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> All -> Folder -> Inbox -> Trash -> Show
       
   
 
       
       
  23. ที่หน้าต่าง Show/Hide IMAP Folders -> สังเกตุได้ว่าที่ Trash จากสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีน้ำตาล   และทำเช่นนี้ทั้งหมดใน Inbox เพื่อทำการ
       -> คลิกShow ทั้งหมดจนกว่าจะครบ   เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนและเริ่มใช้งาน Outlook Express ได้ทันที
       
     
   
top
 
       
   
 
       
   
จัดทำโดย
ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย  
ศูนย์คอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   
Update : 10/08/2549