วิธีตรวจสอบค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi

               Mac Address คือ ชุดตัวเลขฐานสิบหกขนาด 6 ไบต์ (Byte)  ตัวอย่างเช่น  00-1A-2A-3C-44-55  ซึ่งเป็นค่าที่ใช้อ้างอิงที่อยู่กายภาพ (Physical Address) ของการ์ดแลนด์ไร้สาย  ซึ่งอุปกรณ์ Wireless lan ที่ผลิตออกมาจำหน่ายจะมีค่า Mac Address ไม่ซ้ำกัน  ดังนั้นจึงใช้ค่า Mac Address อ้างอิงในการตรวจสอบและกลั่นกรอง ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย SU-Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
             อุปกรณ์ Wireless Access Point  จะทำการตรวจสอบและกลั่นกรองว่ามี Mac Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องใดบ้างที่อยู่ใน List ที่อนุญาต  โดยนำ Mac Address ของแลนด์การ์ดไร้สายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อมาเปรียบเทียบกับค่า Mac Address ในฐานข้อมูลบนตัว Access Point  หาก Mac Address ตรงกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Access Point จะอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายเครื่องนั้นสื่อสารข้อมูลผ่านตัวอุปกรณ์ Wireless Access Point ได้   หากผู้ใช้ไม่ทำการลงทะเบียน Mac Address  จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย SU-Wi-Fi ได้  ระบบลงทะเบียน Mac Address จะทำงานควบคู่กับระบบ RADIUS Server

 
 
  1. การดูค่า Mac address สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
    1.1 ระบบปฎิบัติการ Window XP  
    1.2 ระบบปฎิบัติการ Window 7 , Vista  
 
  2. การดูค่า Mac address สำหรับ MacBook  
  3. การดูค่า Mac address สำหรับ I-Pad  
  4. การดูค่า Mac address สำหรับ PCMCIA Wireless Adater Card  
  5. การดูค่า Mac address สำหรับ PCI Wireless Card  
  6. การดูค่า Mac address สำหรับ USB Wireless  
  7. การดูค่า Mac address สำหรับ Smart Phone  
  7.1 iPhone , iPod touch (Apple)  
  7.2 โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android  
  7.3 BlackBerry  
  7.4 Samsung  
  7.5 Nokia  
  7.6 HTC  
  7.7 LG  
1. การดูค่า Mac address สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  
      1.1 ระบบปฎิบัติการ Window XP สามารถดูได้ 2 วิธี ดังนี้  
วิธีที่1  
  Step1 เปิด Switch Wi-Fi  >  คลิกที่ปุ่ม start แล้วเลือก Run  >  จะปรากฎหน้างต่าง Run  >  พิมพ์ cmd ในช่อง Open  >  คลิกปุ่ม OK
 
 
   
Step2 จะปรากฎหน้างต่าง Command prompt  >  พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all  >  Enter
Step3 จะปรากฎหน้างต่าง Command prompt สังเกตข้อมูลดังนี้
              1. ดูที่หัวข้อ Ethernet adapter Wireless Network Connection :
              2. Description ต้องเป็นชื่อยี่ห้อ , รุ่นของอุปกรณ์ Wi-Fi ในตัวอย่างเป็นยี่ห้อ Intel (R) / รุ่น WiFi Link 5100 AGN
              3. Physical Address จะมีเลขทั้งหมด 12 ตัว  คือ  AA-22-FF-FF-11-FC (ในตัวอย่างเป็นค่าสมมุติ)
*** นำค่า Mac address ของท่านมาลงทะเบียนกับระบบ SUNet ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียนการใช้งาน Wireless
   
Top
   
   
  วิธีที่ 2  
Step1  คลิก Mouse ขวาที่ Icon Wireless Lan จาก Task Bar  >  คลิกเลือก Status
   
  Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Wireless Network Connection Status > คลิก Support  > แสดงหน้าต่าง Network Connection Details:  
  ที่หัวข้อ Phisical Address จะแสดงค่าของ Mac Address 12 ตัว ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข ดังรูป  
 
 
Top
   
   
      1.2 ระบบปฎิบัติการ Window 7 , Vista  สามารถดูได้ 2 วิธี  
   
  วิธีที่ 1
  Step1 คลิกที่ปุ่ม start  >  พิมพ์ cmd  >  Enter
   
 
   
   
   
  Step2 จะปรากฎหน้างต่าง Command prompt  >  พิมพ์คำสั่ง ipconfig /all  >  Enter
              1. Ethernet adapter Wireless Network Connection :
              2. Description ต้องเป็นชื่อยี่ห้อ , รุ่นของอุปกรณ์ Wi-Fi ในตัวอย่างเป็นยี่ห้อ Intel (R) / รุ่น WiFi Link 5100 AGN
              3. Physical Address จะมีเลขทั้งหมด 12 ตัว  คือ  AA-22-FF-FF-11-FC (ในตัวอย่างเป็นค่าสมมุติ)
   
 
   
   
   
วิธีที่ 2
  Step1  คลิกที่ Icon Wi-Fi บริเวณ Taskbar  >  จะปรากฎชื่อเครือข่าย SU-Wi-Fi  >  คลิกขวาที่ SU-Wi-Fi
   
 
   
 
 
  Step2  จะปรากฎหน้าต่าง Wirelese Network Connection Status  >  คลิกปุ่ม Details  > ที่หน้าต่าง Network Connection Details
  ที่ Physical Address จะแสดงค่าของ Mac Address ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข 12 ตัว ดังรูป
 
 
 
 
    Top
   
   
  2. การดูค่า Mac address สำหรับ MacBook
  Step1 คลิกที่สัญลักษณ์ Apple ที่มุมซ้ายของหน้าจอ  >  About This Mac
 
 
 
 
  Step2  จะปรากฎหน้าต่าง About This Mac  >  คลิกปุ่ม More Info...
 
 
   
   
   
  Step3  จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา  >  คลิกเลือก Network  >  หัวข้อ Ethernet  >  Mac Address
   
 
    Top
   
   
  3. การดูค่า Mac address สำหรับ I-Pad
Step1 คลิกที่ Setting  >  General  >  About
   
 
   
   
   
  Step2 จะแสดงค่า Wi-Fi address ดังรูป
   
 
    Top
   
   
4. การดูค่า Mac address สำหรับ PCMCIA Wireless Adater Card  
         สังเกตุที่ด้านหลังของอุปกรณ์ณ PCMCIA Wireless Adater Card จะมีค่าMac Address  ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข
จำนวน 12 ตัว ดังรูป
   
 
 
ภาพด้านหน้า
 
ภาพด้านหลัง
    Top
   
   
  5. การดูค่า Mac address สำหรับ PCI Wireless Card
         สังเกตุที่ด้านหลังของอุปกรณ์ณ PCI Wireless Card จะมีค่าMac Address  ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข
จำนวน 12 ตัว ดังรูป
 
   
   
   
  6. การดูค่า Mac address สำหรับ USB Wireless
         สังเกตุที่ด้านหลังของอุปกรณ์ณ USB Wireless จะระบุค่า Mac Address  ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข
จำนวน 12 ตัว ดังรูป
Top
 
 
   
7. การดูค่า Mac address สำหรับอุปกรณ์ Smart Phone
        7.1 วิธีหา Mac address  I-phone , I-pod Touch
  ไปที่ Main Menu >  Setting >  General  >  About  >  เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบ Mac Address ของ Wireless
        ในหัวข้อ  Wi-Fi Address
 
   
          7.2 วิธีหา Mac address โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android
 
ไปที่ Application >  Settings  >  About phone  >  Status  >  Wi-Fi MAC address
 
        7.3 วิธีหา Mac address  BlackBerry  
 
วิธีที่1>
กดปุ่ม Alt + Shift + H พร้อมกัน   >  จะแสดงค่า WLAN MAC ที่หน้าจอ
วิธีที่2>
ไปที่ Menu  >  Option  >  Device (PIN , auto on/off , battery , storage)  >   Device and
  Status information  >  จะแสดง WLAN MAC
 
 
         7.4 วิธีหา Mac address  Samsung  
 
  - รุ่น Android OS ไปที่ Settings  >  About phone  >  Status  >  Wi-Fi MAC address
  - รุ่น BADA OS ไปที่ Setting  >  About Phone  >  System Info
  - รุ่น Omnia ไปที่ Start  >  Settings  >  System  >  Version
  - รุ่น Omnia 2 ไปที่ Menu  >  Setting  >  Advance Setting  >  System  >  Version  >  Device
 

 
        7.5 วิธีหา Mac address  Nokia
  - กดปุ่ม *#62209526#  > จะแสดงค่า WLAN Mac Address ที่หน้าจอทันที
  - ถ้าเป็น Nokia C3 หรือบางรุ่นทกดปุ่ม *#62209526# แล้วไม่แสดงค่า WLAN Mac Address  ให้ไปที่เมนู การตั้งค่า  >
    >  การเชื่อมต่อ  >  wireless   >  สแกนหาสัญญาณ  >  เจอสัญญาณกดเมนูเลือก Detail
 
 
        7.6 วิธีหา Mac address  HTC
  เข้าไปที่ Wi-Fi Settings  >  แล้วกดปุ่ม Menu จะพบว่ามี Sub Menu แสดงขึ้นมา  >  เลือก Advance  >
  จะแสดงค่า MAC Address
 
    
        7.7 วิธีหา Mac address  LG
  - เปิด Wi-Fi ก่อนที่  Menu  >  Setting  >  wireless & Network  >  Wi-Fi on
  - Menu  >  Setting  >  About Phone  >  Status  >  Wi-Fi Mac address
Top
 

 
หมายเหตุ
 
  1.  ค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi จะประกอบมีตัวเลขผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ 12 หลัก
      ในตัวอย่างสมมุติให้ค่า Mac Address  เป็น FFFFFFFFFFFF
  2.  นำค่า Mac address ของท่านมาลงทะเบียนกับระบบที่ ลงทะเบียนการใช้งาน Wireless
  3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์ Network และอุปกรณ์ Wi-Fi จะมีค่า Mac Address ไม่ซ้ำกัน
  4.  อุปกรณ์ Wireless 1 ตัว  = 1 Mac Address
  5.  นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก   สามารถลงทะเบียน Mac Address ได้ 2 Mac Addres
  6.  อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถลงทะเบียน Mac Address ได้ 3 Mac Address
  7.  หากสมาชิก SUNet ไม่ลงทะเบียน Mac Address หรือลงทะเบียนไม่ถูกต้อง จะทำให้สมาชิก SUNet ไม่สามารถ
       เชื่อมต่อกับเครือข่าย SU-Wi-Fi ได้
  8.  หากมีปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
 
  - โทรศัพ์สายนอก :  034-255813  ต่อ 620-4
  - โทรศัพท์สายใน :  21281-5  ต่อ 621-4
  - ทาง Facebook :  @SU Computer Centre
  - ทาง Twitter :  @sucomcentre
  - ทางเว็บไซต์ http://www.cc.su.ac.th
  -  อีเมล์ cc-network@su.ac.th
 
 
 

จัดทำโดย
ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์   ใจดี
นักคอมพิวเตอร์  ฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย
ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Update 23/07/55
Top