ประกาศ !!!
>>   เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทดลองเปิดช่องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือมือถือ โดยให้บริการชื่อ su-roam-WiFi
เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อ พร้อมกรอก username และ password แล้ว เมื่อย้ายสถานที่จะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติไม่ถาม username และ password อีก
ศูนย์คอมพิวเตอร์ หวังว่าจะทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อได้สะดวกและใช้งานระบบเครือข่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

>>   เริ่มใช้งาบบ Single Sign On (SSO)
ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้น การใช้งานระบบบัญชีผู้ใช้ระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หมายเหตุ : ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนระบบใหม่ก่อน

   Login
Web Mail
ลืมรหัสผ่านระบบเดิม
ลืมรหัสผ่านระบบใหม่

   คู่มือการใช้งาน
>> ถ่ายทอดสด
>> บริเวณให้บริการ Wireless
>> การดูค่า Mac Addres">
>> การเชื่อมต่อ Wireless (SU-Wi-Fi)
>> Manual_VPN_for_Windwos
>> Manual_VPN_Win8_8.1_10
>> Manual_VPN_Ios_Android
การใช้ VPN For Mac
For MacOS 10.13
For MacOS 10.14
>> Manual_Antivirus
>> Manual_Eduroam_Ipad
>> Manual_Eduroam_Android
>> Manual_Eduroam_Iphone
>> Manual_su-roam-eduroam-WiFi
>> การใช้งานระบบ weblogin
>> การใช้งาน Outlook

   ข้อมูล Virus Computer
>> จาก THAICERT
>> ติดตั้ง Antivirus
>> หมายเลข IP ที่ติดไวรัส

   ข้อมูล SUNet
>> สถานะเครือข่ายปัจจุบัน
>> ผังการเชื่อมต่อเครือข่าย
>> สถิติการใช้งานเครือข่าย
>> สถิติการใช้งาน Proxy
>> ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบัน