ติดต่อ
งานด้าน อีเมล์ โทรศัพท์
บริหารจัดการสมาชิก SUNetmemberadmin@su.ac.th(034)255811-3 Ext.620-624
บริหารจัดการ Modemmodemadmin@su.ac.th(034)255811-3 Ext.620-624
บริหารจัดการ Proxy & Cachecachemaster@su.ac.th(034)255811-3 Ext.620-624
บริหารจัดการเครือข่าย SUNetnetadmin@su.ac.th(034)255811-3 Ext.620-624